Propozycja POP dla województwa małopolskiego – cz. 1

Atmoterm S.A. opracował łącznie siedem wariantów (scenariuszy) programu ochrony powietrza od najmniej do najbardziej restrykcyjnego: 0,1,2,3,4,5,6. Przyjęto scenariusz 3.

W ramach scenariusza 3 zakłada się pełne wdrożenie uchwał antysmogowych dla Małopolski, co oznacza wymianę wszystkich kotłów pozaklasowych na niskoemisyjne systemy ogrzewania (do końca 2022 r.) Pozostanie jedynie część kotłów 3 i 4 klasy, które powinny być wymienione do 2026 r. Założono, że corocznie 10% wymian będzie wymianami na OZE. Przyjęto, że średni koszt inwestycyjny wymiany kotła na kocioł gazowy lub nowoczesny węglowy to: 15 000,00 zł a średni koszt wymiany na odnawialne źródła energii (pompa ciepła) wyniesie: 28 000 zł (moja dygresja: patrząc na przyjętą średnią kwotę rozumiem zatem, że pompa ciepła bez fotowoltaiki na bazie prądu z elektrowni węglowej to w Polsce OZE???).

Przyjęto, że do wymiany w Małopolsce jest 420 500 urządzeń. W bazie urządzeń na paliwa stałe prowadzonej przez gminy woj. małopolskiego wg stanu na marzec 2020 wprowadzone były dane dla m.in.:

  • 12 185 pieców kaflowych (w tym 6708 posiadających sprawność 80%)
  • 12 429 kominków (w tym 5260 posiadających sprawność 80%)
  • 2 256 urządzeń typu koza (w tym 27 spełniających wymagania ekoprojektu)

Łączny koszt wymiany szacowany: 6,85 mld zł (w latach 2020-2026) !!!! – to 27 razy więcej niż przyjęto dla Krakowa 253 mln zł dla Krakowa (wydano ponad 300 mln zł)

Najważniejsze zapisy:

Sejmik wycofał się z postulatu obniżenia dopuszczalnej normy emisji pyłów z 40 na 20mg/m3 dla kominków (poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski – standard ekoprojektu).

II. Jednocześnie pozostawił furtkę dla gmin (dla zainteresowanych gmin będą mogły być wprowadzane dodatkowe ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa stałe w formie uchwał antysmogowych. Wypracowane zostaną jednak jednolite zasady wprowadzania takich regulacji).

III. Zakaz palenia w kominkach w przypadku ogłoszenia trzeciego stopnia zagrożenia (wdrażany w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³) – również w kominkach opalanych drewnem lub pelletem, które spełniają kryteria ekoprojektu.

IV. Sejmik wycofał się z zakazu stosowania biomasy w uzdrowiskach (zakaz rozważany w perspektywie długoterminowej)

V. Dodatkowe ograniczenia w dotowaniu kotłów na biomasę (od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ mogą liczyć na dofinansowanie)

VI. Miasto Kraków w dalszym ciągu z zakazem stosowania paliw stałych (w tym drewna i pelletu)!! Fragment uzasadnienia do zaproponowanego POP:Część propozycji działań została zmieniona ze względu na zgłaszane bariery realizacji oraz ograniczenia uzyskania efektów tych działań. Szczególnie dotyczyło to działań związanych z kontrolami w gminach, ograniczeniami w stosowaniu urządzeń grzewczych i paliw stałych na terenie województwa.

Wstępna analiza otoczenia:

  1. Atmoterm S.A. przygotowując opracowania w ramach POP opiera się na raportach KOBIZE. Od wielu lat wskaźniki emisji pyłu ze spalania biomasy w sektorze komunalno-bytowym używane na potrzeby inwentaryzacji emisji z gospodarstw domowych KOBIZE bazują na nieaktualnych badaniach (co więcej najprawdopodobniej wykonanych metodą tunelu rozcieńczającego, co potęguje ich przekłamanie „Oszacowanie trendu wskaźników emisji TSP oraz PM10 i PM2.5 ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w latach 2000-2013. Katowice 2014.” ) I tak: zagregowany wskaźnik emisji pyłu całkowitego ze spalania biomasy dla gospodarstw domowych wynosi 267 g/GJ, pyłu PM10 – 237 g/GJ, a pyłu PM2,5 – 226 g/GJ. Konieczna jest aktualizacji wskaźnika, przeprowadzenia badań.

Analiza powyższa jednoznacznie zachęca do udziału w konsultacjach społecznych małopolskiego POP, z intencją nakłonienia urzędników do działania w oparciu o rzeczywiste wskaźniki i wyniki badań – w szczególności wycofanie się z zakazów używania paliw stałych.

Więcej analiz po spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie…

Damian Szatan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *